Tehdään yhdessä moottoripyöräilystä turvallisempi harrastus!

Monelle tulee moottoripyöräharrastuksesta ensimmäisenä mieleen upeina kiiltevät Harley Davidson –merkkiset moottoripyörät sekä vauhdin hurma. Juuri tähän vauhdin hurmaan liittyykin moottoripyöräilyn negatiivisempi puoli, nimittäin se, että moottoripyöräillessä tapahtuu valitettavan paljon onnettomuuksia, joista osa on kuolemaan johtavia. Tästä syystä onkin erittäin tärkeää tutkia, millaisin keinoin moottoripyöräilyn turvallisuutta voitaisiin parantaa sekä millaiset syyt useimmiten johtavat moottoripyöräonnettomuuksiin. Nämä tutkimustulokset eivät saisi myöskään jäädä pelkiksi tutkimustuloksiksi, vaan niiden pohjalta pitäisi ryhtyä konkreettisiin toimiin, joiden avulla moottoripyöräilystä saataisiin nykyistä turvallisempi harrastus.

Tilastotietoja

Suomen liikenneturvallisuudessa vallitsee nollavisio eli tavoite, ettei tieliikenteessä tapahtuisi lainkaan vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Valitettavasti tämä visio ei kuitenkaan käytännössä toteudu, vaan vuosittain liian monta ihmistä kuolee tai loukkaantuu vakavasti tieliikenneonnettomuuksissa. Kuolemaan johtavia moottoripyöräonnettomuuksia tapahtuu Suomessa vuosittain noin kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen. Moottoripyöräily vaikuttaisikin olevan huomattavasti autoilua vaarallisempaa onnettomuustilastojen valossa.

1990-luvulla kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien määrä kuitenkin väheni huomattavalla tavalla, mutta viime vuosien aikana kuolemaan johtaneet moottoripyöräonnettomuudet ovat valitettavasti olleet lisääntymään päin. Osittain tämä selittyy sillä, että moottoripyöräharrastuksesta on tullut aikaisempaa suositumpi harrastus ja että 90-luvun lama-aikana myös uusien moottoripyörien rekisteröintimäärissä tapahtui selkeä lasku. 2000-luvun ilmiö on, että nyt ensirekisteröintien määrä on huomattavasti alhaisempi kuin moottoripyöräkannan vuosittainen kasvu, mikä saattaa viitata siihen, että nykyisin ajetaan melko vanhoilla moottoripyörillä, mikä saattaa lisätä onnettomuusriskiä. Iäkäs kulkuneuvo saattaa myös onnettomuustilanteessa vaikuttaa siihen, kuinka vakava onnettomuus on. Vanhoissa moottoripyörissä kun ei välttämättä ole sellaisia turvavarusteita kuin nykyaikaisemmissa malleissa.

Erilaisia onnettomuustyyppejä

Suistuminen tieltä on tyypillisin kuolemaan johtava moottoripyöräonnettomuus Suomen olosuhteissa. Tutkimuksen mukaan 54% vuosien 1992-2003 kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista oli sellaisia, joissa oli osallisena moottoripyörä yksin, näistä 72% johtui moottoripyörän suistumisesta tieltä ja 21% törmäämisestä eläimeen. 46% kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista johtui yhteentörmäyksestä.

Erään tutkimuksen mukaan suuri osa kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista on aiheutunut moottoripyöräilijän omasta toiminnasta. Eräs selkeä riskitekijä arvioitaessa kuolemaan johtaneita moottoripyöräonnettomuuksia on kortitta ajaminen, mikä on valitettavan yleistä. Muita riskitekijöitä ovat ylinopeus, moottoripyöräilijän kokemattomuus sekä alkoholin käyttö ennen ajotilannetta. Myös humaltuneena ajaminen on valitettavan yleistä, vaikka se onkin täysin edesvastuutonta. Erityisesti alle 125-kuutioisen moottoripyörän selkään saatetaan hypätä helposti vielä siinäkin vaiheessa, kun alkoholia on jo tullut nautittua sen verran, ettei ajokunto ole enää kehuttava.

Termi ”k-suoran onnettomuus” kuvaa hyvin niitä riskitekijöitä, jotka usein aiheuttavat moottoripyöräonnettomuuden. Tähän termiin sisältyvät ensinnäkin sanat kokematon ja kovaa. Mikä kuvaa hyvin sitä, että onnettomuusriski suurenee huomattavasti, jos kokematon kuljettaja ajaa liian kovaa. Myös kokeneen kuljettajan onnettomuusriski toki suurenee, jos hän ajaa ylinopeutta, koska reagointiaika tieliikenteessä tapahtuviin asioihin lyhenee nopeuden lisääntyessä. Tästä syystä maltti on valttia liikenteessä! Näiden sanojen lisäksi ”k-suoran onnettomuus” –termi pitää sisällään sanat kevari, kypärättä sekä kännissä. Tämä taas kuvaa sitä, miten kuolemaan johtaneet onnettomuudet sattuvat usein juurikin kevytmoottoripyörällä tai silloin kun moottoripyöräilijä ei käytä kypärää. Humalassa ajaminen on tietysti aivan erityinen onnettomuusriskiä lisäävä tekijä. Näiden kaikkien ”k-tekijöiden” ei tarvitse olla läsnä yhtaikaa, vaan jo yksikin ”k-tekijä” on selvä onnettomuusriski!

Miten Suomi pärjää kansaivälisessä vertailussa? – How Finland manages in international comparison?
Vaikka Suomessa ei saavutetakaan aivan nollavisiota moottoripyöräonnettomuuksien ja muiden tieliikenneonnettomuuksien suhteen, niin tästä huolimatta moottoripyöräily on suhteellisen turvallista verrattaessa tilannetta vaikkapa Iso-Britannian, USA:n tai Australian tilastoihin. Toisaalta taas liikenneturvallisuustilanteemme ei ole moottoripyöräilyn osalta kehittynyt yhtä suotuisasti kuin muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa kehitys on tältä osin ollut nopeampaa kuin Suomessa.

Haluamme lopuksi kiittää Suomenkeno.com, ilmaiskierrosta.org ja Suomenblackjack.com saamastamme tuesta!